Affiliate Voorwaarden

Artikel 1

1.1. Toepasselijkheid 


Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliatepartner programma van Kraamkado-Westland.nl en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door Kraamkado-Westland.nl als zodanig geaccepteerde, affilitepartner. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 2

2.1. Deelname

Elke rechts persoon kan deelnemer worden van het partner programma van Kraamkado-Westland.nl door het online aanmeldingsformulier in te vullen. Minimum leeftijd is achttien (18) jaar.

2.2. Beoordeling 


Het is ter beoordeling van Kraamkado-Westland.nl of een aanvrager als deelnemer aan het affilite programma wordt toegelaten. Kraamkado-Westland.nl is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3

3.1. Algemene toelatingseisen

•               Aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
•               De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.
•               Deelnemende sites bevatten hoogwaardige content.

3.2. Websites


Iedere website die deel neemt aan het affilitepartner programma van Kraamkado-Westland.nl dient zich te onthouden van:
•               erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter
•               misleiden van derden
•               schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden
•               bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten
•               conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. Kraamkado-Westland.nl
•               discriminerend of aanstootgevend karakter

3.3. Email

Opname van links naar Kraamkado-Westland.nl in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

Artikel 4

4.1. Affiliate programma 

De affilite partner ontvangt in overleg met Kraamkado-Westland.nl een afgesproken commissie van de productverkoop die tot stand komt via een link naar Kraamkado-Westland.nl vanaf de website of nieuwsbrief van de affilite partner. De huidige commissie bedraagt 1%, zegge één procent van iedere verkoop via deze link. Directe verkoop van Kraamkado-Westland.nl - producten op de website van de affilite partner is niet toegestaan.

4.2. Links

Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affilite partner met in achtneming van artikel 3.

4.3. Metingen 

De verkopen worden gemeten aan de hand een trackingcode. Alle metingen van Kraamkado-Westland.nl zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van Kraamkado-Westland.nl. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.

Artikel 5

5.1. Betalingen

Uitbetaling geschiedt binnen 20 werkdagen op verzoek van de affiliate partner. Een verzoek kan worden ingediend nadat er 25,00 euro of meer is gerealiseerd.

5.2. Rekeningnummers

Uitbetaling geschiedt via bank of giro overschrijving, mits dit een rekening uit de eurozone betreft en op naam staat van de affiliate partner. Voor het overmaken van commissie via een bankoverschrijving moet de IBAN en BIC worden ingevuld.

5.3. Beoordeling 


Elk commissie wordt goedgekeurd tenzij er sprake is van fraude. Dit ter beoordeling van Kraamkado-Westland.nl

Artikel 6

6.1. Beëindiging overeenkomst

Kraamkado-Westland.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliate partner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliate partner heeft het recht te allen tijde deelname aan het Kraamkado-Westland.nl affiliate programma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.

6.2. Uitsluiting 


Als blijkt dat de affiliate partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

Artikel 7

7.1. Wijzigen voorwaarden 

Kraamkado-Westland.nl is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

7.2. Gevolgen

De affiliate partner wordt per mail over wijzigingen geïnformeerd. Indien de affiliate partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliate partner deelname aan het affiliatepartner programma onmiddellijk te beëindiging. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliate partner geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 8

8.1. Schade 

Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het Kraamkado-Westland.nl affiliate programma zal door Kraamkado-Westland.nl op de overtreder worden verhaald.

Artikel 9

9.1. Aansprakelijkheid 


Kraamkado-Westland.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.

Artikel 10

10.1. Toepasselijk recht 


Op alle overeenkomsten door en met Kraamkado-Westland.nl afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliate voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd.